Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy Portowców zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp63.szczecin.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają opisów alternatywnych, ze względu na dużą ilość zamieszczanych zdjęć. Niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania.

wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Grządzielewska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon:914332924.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od ul. Grodzkiej 23. Prowadzi do niego 1 stopień oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. 2. nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły. 5. W budynku na każdej kondygnacji znajduje się korytarz o zróżnicowanym poziomie i 3 stopniach. Budynek nie posiada wind. Do przemieszczania osób niepełnosprawnych służy schodołaz gąsiennicowy. 6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalet, barierki). 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacje dodatkowe

1. Na stronie www można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 2. Serwis BIP jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: - zmiana wielkości czcionki - podświetlone linki - podwyższony kontrast, także w trybie czarno-żółtym i żółto-czarnym - skala szarości - jasne tło.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 29 marzec 2021 06:23 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 07:50 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 08:10 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 08:22 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 08:25 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 marzec 2021 08:35 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 08:37 Super User